^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Дадатак № 1 да загаду № 18-од ад 23.02.2018

 

П ЕР АЛ І К

адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца структурнымі падраздзяленнямі каледжа

па заявах грамадзянаў, згодна з указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. №200

 

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне, у якое грамадзянін павінен звярнуцца, адказная асоба

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

ГЛАВА1. ЖЫЛЛЁВЫЯ ПРАВААДНОСІНЫ

1.1. Прыняцце рашэння:**

   

 

 

 

1.1.8. аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

Заг.інтэрнатам

Голубева А. М.

-заява

-пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце
-дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, – у выпадку наяўнасці такога права

бясплатна

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

1.3. Выдача даведкі:

         

1.3.2. аб займаемым у дадзеным населеным пункце жылым памяшканні і складзе сям'і

пашпартыст

Голубева А. М.

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
- тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, – у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.3. аб месцы жыхарства і складзе сям'і

пашпартыст

Голубева А. М.

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
- тэхнічны пашпарт і дакумент, які пацвярджае права ўласнасці на жылое памяшканне, – у выпадку пражывання грамадзяніна ў аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

1.3.4. аб месцы жыхарства

пашпартыст

Голубева А. М.

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

ГЛАВА2. ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

інспектар па кадрах

Федарэнка Н.У.

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

інспектар па кадрах

Федарэнка Н.У.

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

інспектар па кадрах

Федарэнка Н.У.

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

Шыбека. З. Г.

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
-лісток непрацаздольнасці
-даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-заява
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
-даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь
-пасведчаннеаб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)
копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, усынавілі (удачарыўшых) (далей - усынавіўшыя) дзяцей
-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцяляў) (далей - усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці
-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіццаў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-заяву
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
-заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі
-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і супругазаяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіццаў шлюбе

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-заяву
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
-пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)
копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці
-пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў
-пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне
-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
-даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах
-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам
-даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці
-даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-заяву
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
-пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)
копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці
-пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
-пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі
-даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў
копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу
-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць
звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)
-даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцем

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, які ўказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

-лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанайдапамогі на дзяцей і перыядзе яевыплаты

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

інспектар па кадрах

Федарэнка Н.У.

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

інспектар па кадрах

Федарэнка Н.У.

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў

інспектар па кадрах

Федарэнка Н.У..

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

бухгалтэрыя

СувайлаваТ. Я.

- заява асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага)
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка
- даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь
пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь,
- пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
- даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

аднаразова

ГЛАВА6.АДУКАЦЫЯ

6.1. Выдача дублікатаў:

         

6.1.1. дакумента аб адукацыі:

 

 

 

 

 

дыплома аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі, дадатку да дакумента аб адукацыі

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

-заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
-які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць
дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні - за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

0,2 базавай велічыні - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

бясплатна - дублікат дадатка да дакумента аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

дыплома аб прафесійна-тэхнічнай адукацыі, дадатку да дакумента аб адукацыі

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

-заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
-які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент - у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць
дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы

0,1 базавай велічыні - за дублікат пасведчання аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

0,2 базавай велічыні - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

бясплатна- дублікат дадатка да дакумента аб адукацыі, дублікат дакумента аб навучанні

15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

6.1.2. пасведчанне аб накіраванні на працу

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

- заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
- які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць

бясплатна

5 дзён са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

да заканчэння ўстаноўленага тэрміну працы па размеркаванні

6.1.3. даведкі аб самастойным працаўладкаванні

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

- заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
- які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць

бясплатна

3 дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

бестэрмінова

6.1.4. білета навучэнца і кніжкі паспяховасці навучэнца

вучэбная частка

Бондарава А. А.

- заява з указаннем прычын страты дакумента або прывядзення яго ў непрыдатнасць
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу
- які прыйшоў у непрыдатнасць дакумент – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у непрыдатнасць

бясплатна

5 дзён са дня падачы заявы

да заканчэння навучання

6.2. Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці:

 

 

 

 

 

6.2.1. дакумента аб адукацыі, дадатку да яго, дакумента аб навучанні

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

-заява

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
-раней выдадзены дакумент
-пасведчанне аб змене імя
-дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы заяву

0,1 базавай велічыні - за пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі

 

0,2 базавай велічыні - за іншы дакумент аб адукацыі (для грамадзян Рэспублікі Беларусь)

1 базавая велічыня - за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства)

15 дзён са дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 30 дней

бестэрмінова

6.2.2. пасведчання аб накіраванні на працу

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

-заява
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу
-пасведчанне аб змене імя
-раней выдадзенае пасведчанне аб накіраванні на працу

бясплатна

5 дзён са дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

да заканчэння ўстаноўленага тэрміну працы па размеркаванні

6.2.3. даведкі аб самастойным працаўладкаванні

нам. дырэктара па ВВР

Жорава К. У.

-заява
пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу
-пасведчанне аб змене імя
-раней выдадзеная даведка аб самастойным працаўладкаванні

бясплатна

5 дзён са дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

бестэрмінова

6.2.4. білета навучэнца і кніжкі паспяховасці навучэнца

вучэбная частка

Бондарава а. А.

-заява
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу
-пасведчанне аб змене імя
-раней выдадзены дакумент

бясплатна

5 дзён са дня падачы заявы

да заканчэння навучання

6.3. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем неабходных звестак, якімі валодае установа адукацыі, арганізацыя, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік, якім у адпаведнасці з заканадаўствам прадастаўлена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць)

вучэбная частка

Бондарава а. А.

-заява

бясплатна

у дзень звароту

6 месяцаў

6.4.Выдача даведкі аб выніках здачы ўступных выпрабаванняў ва ўстанове сярэдняй спецыяльнай і прафесійна-тэхнічнай адукацыі

прыёмная камісія,

адказны сакратар

-заява
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень падачы заявы

6 месяцаў

6.5. Выдача даведкі аб тым, што сярэдняя спецыяльная адукацыя атрымана на платнай аснове

вучэбная частка

Бондарава а. А.

-заява
-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень падачы заявы

бестэрмінова